Privacybeleid

Gegevensbescherming

Het verheugt ons dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Het gebruik van de website is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van het bedrijf via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hun toekomen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kan de overdracht van gegevens via internet in het algemeen veiligheidslacunes vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien hij direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

   

 • b) betrokkene

  De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

   

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

   

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

   

 • e) profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke Voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

   

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

   

 • g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien de doeleinden en middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het recht van de lidstaten zijn gespecificeerd, kan in het Unierecht of het recht van de lidstaten worden bepaald wie de verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

   

 • h) verwerkers

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

   

 • i) ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

   

 • j) derde

  Een derde is een andere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

   

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke wilsuiting die door de betrokkene vrijwillig op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Joerg Brandstatter

Joerg Brandstatter

Pater-Schwartz-Gasse 11a

1150 Wenen

Oostenrijk

E-mail: [email protected]

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies, LocalStorage en SessionStorage. Dit dient om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Local Storage en SessionStorage is een technologie die uw browser gebruikt om gegevens op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies, LocalStorage en SessionStorage voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten krijgen die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De webwinkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem wordt bezocht. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het betreft (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website kunnen worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie,

Aan de hand van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen en (4) de wetshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval de nodige informatie voor wetshandhaving te verstrekken. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, vloeit voort uit het voor de registratie gebruikte invoermasker. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan zorgen voor de doorgifte aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor intern gebruik gebruikt,

Bij registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegekende IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar gepleegde misdrijven mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk ter bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte geschiedt met het oog op strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de databank van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking deelt elke betrokkene op verzoek mee welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Commentaarfunctie in de blog op de website

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individueel commentaar achter te laten op individuele blogberichten op een blog, die op de website van de verwerkingsverantwoordelijke staat. Een blog is een portaal dat wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer personen, bloggers of webbloggers genaamd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogberichten kunnen gewoonlijk door derden van commentaar worden voorzien.

Als een betrokkene een commentaar achterlaat op de op deze website gepubliceerde blog, wordt informatie over het tijdstip waarop het commentaar is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd, naast het commentaar dat de betrokkene heeft achtergelaten. Bovendien wordt het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene met zijn commentaar de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich kan verschonen in geval van een wetsovertreding.

Gravatar

De Gravatar-dienst van Auttomatic wordt gebruikt voor commentaren. Gravatar vergelijkt uw e-mailadres en toont – als u daar geregistreerd bent – uw avatarafbeelding naast het commentaar. Ben je niet geregistreerd, dan wordt er geen afbeelding getoond. Opgemerkt moet worden dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers automatisch ook bij Gravatar zijn geregistreerd. Details over Gravatar: https://de.gravatar.com

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, is voorgeschreven.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om te allen tijde van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze duur wordt bepaald
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle
  • informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkeneFurthermore, the data subject has a right to information as
  • to whether personal data has been transmitted to a third country or to an international organization. If this is the case, the person concerned has the right to receive information about
  • the appropriate guarantees in connection with the transmission.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Iedere persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht te eisen dat de verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert indien een van de volgende redenen van toepassing is en indien de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in op grond van art. 6 Para. 1 Letter a DS-GVO of Art. 9 lid 2 letter a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 GDPR a.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig Art. 8 Para. 1 DS-GVO.

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek om verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig Art. 17 Para. 1 DS-GVO, zullen wij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens bij deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de opgeslagen persoonsgegevens, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig art. 6 Para. 1 Letter a DS-GVO of Art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures,

  Bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 Para de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden geschaad.

  De betrokkene kan te allen tijde contact met ons opnemen om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

 • g) Recht van bezwaar

  Iedere persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om zich, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, dat gebaseerd is op art. 6 para. 1 letter e of f DS-GVO om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen .

  Indien wij persoonsgegevens verwerken om directe reclame te maken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze gepaard gaat met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) GDPR-object, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij staat het de betrokkene ook vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, indien het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, toelaatbaar is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene bevatten, of (3) wordt uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treffen wij passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil doen gelden, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene zijn recht om zijn toestemming in te trekken wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.sions in individual cases including profiling

Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art 6 Ilit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ilit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO. de verwerking is gebaseerd op Art. 6 Ilit. c GDPR. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO. de verwerking is gebaseerd op Art. 6 Ilit. c GDPR. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 Ilit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

Legitieme belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde worden nagestreefd

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 Ilit. f DS-GVO ons gerechtvaardigd belang bij de bedrijfsvoering ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor het initiëren van een contract.

Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt per geval aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

De volgende cookies behoren tot de technisch noodzakelijke cookies.

Cookies by WordPress

SURNAMEDOELWAARHEID
wordpress_test_cookieDeze cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is uitgeschakeld. Bewaartermijn: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit).sessie
PHPSESSIDDeze cookie slaat uw huidige sessie met betrekking tot PHP-toepassingen op, zodat alle functies van deze website die gebaseerd zijn op de programmeertaal PHP volledig kunnen worden weergegeven. Bewaartermijn: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit).sessie
wordpress_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het beheer van WordPress.1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratieve gedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.sessie
wp-settings-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratieve gedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.sessie
wp-settings-time-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratieve gedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.sessie
awaygebruikt voor het A/B testen van nieuwe functies.sessie
akm_mobileslaat op of de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien.1 dag

WooCommerce cookies

SURNAMEDOELWAARHEID
woocommerce_cart_hashDeze cookie is nodig om de artikelen in uw winkelwagentje te onthouden voor het afrekenproces.sessie
woocommerce_items_in_cartHelpt WooCommerce te bepalen wanneer winkelwageninhoud/gegevens veranderen.sessie
tk_aiSlaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboardgebied (/wp-admin) en wordt, indien ingeschakeld, gebruikt voor gebruikscontrole.sessie
wp_woocommerce_session_Bevat een unieke code voor elke klant, zodat ze weten waar ze de winkelwagengegevens in de database voor elke klant kunnen vinden.2 dagen
wc_fragments_Slaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboardgebied (/wp-admin) en wordt, indien ingeschakeld, gebruikt voor gebruikscontrole.sessie
wc_cart_hashSlaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboardgebied (/wp-admin) en wordt, indien ingeschakeld, gebruikt voor gebruikscontrole.sessie

GDPR AIO for WordPress cookies

SURNAMEDOELWAARHEID
dsgvoaioDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat op met welke diensten de gebruiker al dan niet heeft ingestemd.variabele
_uniqueDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen.variabele
dsgvoaio_createDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat het tijdstip op waarop _uniqueuid is gegenereerd.variabele
dsgvoaio_vgwort_disableDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de VG Wort Standard dienst is toegestaan of niet (instelling van de site operator).variabele
dsgvoaio_ga_disableDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de Google Analytics Standard dienst is toegestaan of niet (instelling van de site operator).variabele

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

Met het gebruik van de volgende diensten en de bijbehorende verzameling van persoonsgegevens (in het bijzonder het IP-adres) streven wij in principe een gerechtvaardigd belang na om het aanbod op onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren, te analyseren en te verbeteren en eventuele reclame aan uw behoeften aan te passen (Art .6 lid 1 lit. f GDPR).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie ook 3.1 “Cookies”). Deze worden op uw computer opgeslagen en maken een analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort, voordat het naar de VS wordt verzonden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

orderverwerking

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten en leggen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van de diensten volledig ten uitvoer.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Google Analytics cookies

SURNAMEDOELWAARHEID
_gaDifferentiatie van websitebezoekers.2 jaar
_gidDifferentiatie van websitebezoekers.24 uur
_gat_gtag_UA_Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ .1 minuut
_dc_gtm_Gebruikt om het aantal verzoeken van de Google Analytics-server te controleren.1 minuut
AMP_TOKENBevat een tokencode die wordt gebruikt om een client-ID van de AMP Client ID-service te lezen. Door deze ID te matchen met die van Google Analytics kunnen gebruikers gematcht worden bij het schakelen tussen AMP-inhoud en niet-AMP-inhoud.30 seconds to 1 year
_gatWordt gebruikt om het aantal verzoeken van de Google Analytics-server te controleren bij gebruik van Google Tag Manager.1 minuut
_gac_Bevat informatie over de marketingcampagnes van de gebruiker. Deze worden gedeeld met Google AdWords / Google Ads wanneer de Google Ads en Google Analytics accounts gekoppeld zijn.90 dagen
__utmaID gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren.2 jaar
__utmtGebruikt om het aantal verzoeken van de Google Analytics-server te controleren.10 min.
__utmbWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascriptbibliotheek wordt geladen en er geen __utmb cookie aanwezig is. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden gestuurd.30 minuten
__utmcAlleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie.sessie
__utmzBevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft gebracht. De cookie wordt ingesteld wanneer het GA.js javascript wordt geladen en wordt bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics server worden gestuurd.6 maanden.
__utmvBevat aangepaste informatie die door de webontwikkelaar is ingesteld via de _setCustomVar-methode in Google Analytics. Deze cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens naar de Google Analytics-server worden gestuurd.2 jaar
__utmxWordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker wordt opgenomen in een A/B- of multivariate test.18 maanden
__utmxxWordt gebruikt om te bepalen wanneer de A/B- of multivariate test die de gebruiker uitvoert, eindigt.18 maanden

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Koekjeswet
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
AcceptMore info