Speciale aanbieding -20% UIT + gratis verzending

STATUUT

Alvorens de HTTPS://BIRDYWING.NL/ online winkel te gebruiken, moeten de klanten het reglement lezen.

ONLINE WINKEL REGLEMENT

HTTPS://BIRDYWING.NL/

 1. Algemene bepalingen
 2. Definities
 3. Soort en omvang van elektronische diensten
 4. Voorwaarden voor de verstrekking en sluiting van contracten voor de levering van elektronische diensten
 5. Voorwaarden voor het sluiten van verkoopovereenkomsten
 6. Betalingswijzen
 7. Kosten, tijdstip en wijze van levering
 8. Voorwaarden voor het beëindigen van contracten voor het verlenen van elektronische diensten
 9. Productgarantie
 10. Klachtenprocedure
 11. Het recht om het contract te herroepen
 12. Intellectuele eigendom
 13. Bepalingen betreffende ondernemers (B2B)
 14. Slotbepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De online winkel op het adres HTTPS://BIRDYWING.NL/ wordt beheerd door het bedrijf Birdywing – MARIAN SIKORA dat is ingeschreven in het centraal register en informatie over economische activiteiten van de Republiek Polen dat wordt bijgehouden door de minister die verantwoordelijk is voor economie, adres van de vestiging en adres voor dienstverlening: ul. Fantazja 32, Gorzyce , NIP : 8672229368 , e-mailadres: [email protected] , tel.  +48 783517443.
 2. HTTPS://BIRDYWING.NL/ winkel werkt onder de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.
 3. Het Reglement bepaalt de soorten en omvang van de diensten die door de HTTPS://BIRDYWING.NL/ store elektronisch worden geleverd, de regels voor de levering van deze diensten, de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van overeenkomsten voor de levering van elektronische diensten en Productverkoopovereenkomsten, alsmede de klachtenprocedure.
 4. Iedere Ontvanger van Diensten is verplicht om bij het gebruik van de Elektronische Diensten van de HTTPS://BIRDYWING.NL/ Store de bepalingen van dit Reglement na te leven.
 5. De voorwaarde voor het plaatsen van een Bestelling in de Winkel door de Klant is het lezen van het Reglement en het aanvaarden van de bepalingen ervan op het moment van het plaatsen van de Bestelling.
 6. De BIRDYWING winkel voert detailverkoop van Producten via internet in Polen en andere landen van de Europese Unie.
 7. De in de winkel aangeboden producten zijn nieuw, vrij van wettelijke gebreken en legaal op de Poolse markt gebracht.
 8. In aangelegenheden die niet onder dit reglement vallen, gelden de bepalingen
 9. Wet op het verlenen van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd),
 10. Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad 2014, punt 827),
 11. Wet op het burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd) en andere relevante bepalingen van het Poolse recht.

DEFINITIES

 1. WERKDAG – een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
 2. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier beschikbaar op de website www.sikorka.SHOP waarmee u een Account kunt aanmaken.
 3. ORDER FORM – een formulier beschikbaar op de website www.sikorka.shop waarmee u een Bestelling kunt plaatsen.
 4. CONSUMENT – een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met de ondernemer die geen rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 5. KLANT – een Ontvanger van Diensten die voornemens is een Koopovereenkomst te sluiten of heeft gesloten met de Verkoper.
 6. ACCOUNT – gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord, een set van middelen in het IT-systeem van de Dienstverlener, waarin de gegevens van de Dienstontvanger worden verzameld, inclusief informatie over geplaatste Orders.
 7. VOORWAARDEN – dit Winkelreglement.
 8. STORE – de online winkel van Dienstverlener die actief is op https://birdywing.nl/. VERKOPER, DIENSTVERLENER – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul .  Fantazja 32, Gorzyce, e-mailadres: [email protected] , tel.  +48 783517443 ..
 9. PRODUCT – een roerende zaak of dienst beschikbaar in de Winkel, die het onderwerp is van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
 10. VERKOOPOVEREENKOMST – productverkoopovereenkomst gesloten tussen de Klant en de Verkoper via de Winkel.
  Ontvanger van de DIENST – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die door de wet rechtsbevoegdheid krijgt om gebruik te maken van de Elektronische Dienst.
 11. ELECTRONISCHE DIENST – een dienst die door de Dienstverlener via de Winkel elektronisch aan de Dienstontvanger wordt verleend.
 12. ORDER – de wilsverklaring van de Klant die een aanbod vormt tot het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

SOORT EN OMVANG VAN DE ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 1. De Dienstverlener maakt het gebruik van Elektronische Diensten via de Winkel mogelijk, zoals:
 2. het sluiten van Productverkoopovereenkomsten,
 3. het aanhouden van een Account in de Winkel.
 4. De levering van Elektronische Diensten aan Klanten in de Winkel vindt plaats onder de in het Reglement vermelde voorwaarden.
 5. De Dienstverlener heeft het recht om reclame-inhoud op de website van de Winkel te plaatsen. Deze inhoud maakt integraal deel uit van de Winkel en het daarin gepresenteerde materiaal.

VOORWAARDEN VOOR DE VERSTREKKING EN SLUITING VAN CONTRACTEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 1. Het verlenen van elektronische diensten als bedoeld in hoofdstuk III punt 1 van het Reglement door de Dienstverlener is gratis.
 2. De periode waarvoor de overeenkomst wordt gesloten
 3. de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten bestaande uit het aanhouden van een Account in de Winkel wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
 4. de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten bestaande uit de mogelijkheid tot het plaatsen van een Order in de Winkel wordt gesloten voor bepaalde tijd en wordt beëindigd wanneer de Order wordt geplaatst of wanneer de Klant ophoudt deze te plaatsen.
 5. Technische vereisten voor samenwerking met het door de dienstverlener gebruikte ICT-systeem:
  1. een computer met internettoegang,
  2. toegang tot e-mail,
  3. webbrowser,
  4. inschakelen van cookies en Javascript in de webbrowser.
 6. De Ontvanger van de Dienst is verplicht de Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met inachtneming van de persoonlijke rechten en de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 7. De Ontvanger van de Dienst is verplicht gegevens in overeenstemming met de feiten in te voeren.
 8. Het is de Ontvanger van de Dienst verboden illegale inhoud te verstrekken.

VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN VERKOOPOVEREENKOMSTEN

 1. De informatie op de website van de Winkel vormt geen aanbod in de zin van de wet. Door een Bestelling te plaatsen, doet de Klant een aanbod om een bepaald Product te kopen onder de voorwaarden die in de beschrijving ervan zijn vermeld.
 2. De prijs van het product op de website van de Winkel is aangegeven in Poolse zloty (PLN) en is inclusief alle ingrediënten. De prijs is exclusief leveringskosten.
 3. De Productprijs die op de website van de Winkel wordt getoond, is bindend op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst. Deze prijs verandert niet, ongeacht prijswijzigingen in de Winkel, die voor individuele Producten kunnen plaatsvinden nadat de Klant een Bestelling heeft geplaatst.
 4. Producten in de promotie (uitverkoop) hebben een beperkt aantal stuks en Bestellingen daarvoor worden verwerkt in de volgorde waarin zij worden ontvangen totdat de voorraad van een bepaald Product op is.
 5. Om een Bestelling te plaatsen is de Klant niet verplicht een Account te registreren in de Winkel.
 6. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website met behulp van het bestelformulier (Winkel www.sikorka.shop) – 24 uur per dag, het hele jaar door.
 7. De Winkel voert bestellingen uit die van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren van de Winkel worden geplaatst, d.w.z. van 8:00 tot 18:00 uur. Bestellingen die op werkdagen na 16.00 uur op zaterdag, zon- en feestdagen worden geplaatst, worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
 8. Sluiting van de verkoopovereenkomst.
  1. Om een Verkoopovereenkomst te sluiten, moet de Klant vooraf een Bestelling indienen via de door de Verkoper ter beschikking gestelde methoden.
  2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk zijn ontvangst en aanvaardt hij de Bestelling, waardoor de Klant gebonden is aan zijn Bestelling. De bevestiging van ontvangst en aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering vindt plaats door het verzenden van een e-mailbericht, dat het volgende bevat:
   • een bevestiging van alle essentiële elementen van de bestelling
   • een verklaring van het recht om het contract te herroepen,
   • een instructie over het recht om het contract te herroepen,
   • dit Reglement.
  3. Na ontvangst door de Klant van de in punt 8 lit. b) bedoelde e-mail wordt tussen de Klant en de Verkoper een Koopovereenkomst gesloten.
 9. Elke verkoopovereenkomst wordt bevestigd door een aankoopbewijs dat aan het pakket wordt gehecht.

BETALINGSMETHODEN

 1. De verkoper biedt de volgende betalingsmethoden aan:
 2. betaling bij levering voor de zogenaamde download,
 3. betaling via elektronische betalingsdiensten (tpay.com).
 4. In het geval van betaling via bankoverschrijving dient de betaling te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer
  98 1020 4913 0000 9502 0162 3198 ( PKO BP .) Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Vermeld in de titel van de overschrijving “Bestelnummer …… ..”.
 5. In geval van betaling bij aflevering wordt het pakket verzonden na controle van de juistheid van de adresgegevens.
 6. In geval van betaling via elektronische betalingsdiensten verricht de Klant de betaling voor aanvang van de Bestelling. Elektronische betalingsdiensten maken het mogelijk om te betalen met een creditcard of een snelle overschrijving van geselecteerde Poolse banken. Het product wordt pas verzonden nadat het is betaald.
 7. De Klant is verplicht de prijs uit hoofde van de Koopovereenkomst te betalen binnen 3 Werkdagen vanaf de datum van sluiting, tenzij de Koopovereenkomst anders bepaalt.

KOSTEN, TIJDSTIP EN WIJZE VAN LEVERING

 1. De leveringskosten van de producten worden bepaald tijdens het bestelproces en zijn afhankelijk van de keuze van de betalingswijze en de leveringswijze van het aangekochte Product.
 2. De in de Winkel gekochte Producten worden verzonden via een koeriersdienst ( DPD ).
 3. De Klant kan het Product persoonlijk afhalen op het volgende adres: ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-42 Gorzyce
 4. De datum van levering van het Product bestaat uit het tijdstip van voltooiing van het Product en het tijdstip van levering van het Product door de vervoerder:
 5. De tijd voor het voltooien van het Product is 3 tot 10 werkdagen.
 6. De levering van het Product door de vervoerder vindt plaats op de door de vervoerder aangegeven datum, d.w.z. van 1 tot 2 Werkdagen (levering vindt alleen plaats op Werkdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen).

VOORWAARDEN VOOR DE BEËINDIGING VAN CONTRACTEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 1. Beëindiging van het contract voor de levering van Elektronische Diensten:
 2. Een contract voor de levering van Elektronische diensten van permanente en onbepaalde aard (Accountonderhoud) kan worden beëindigd.
 3. De ontvanger van de dienst kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door een passende verklaring per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]
 4. De Dienstverlener kan de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten van permanente en onbepaalde duur beëindigen indien de Ontvanger van de Dienst de Verordeningen schendt, met name wanneer hij onwettige inhoud levert na een vergeefse voorafgaande oproep tot stopzetting van de schendingen met een passende termijn. In een dergelijk geval loopt het contract af na 7 dagen vanaf de datum van indiening van de wilsverklaring tot opzegging (opzegtermijn).
 5. De opzegging leidt tot de beëindiging van de rechtsverhouding met werking voor de toekomst.
 6. De dienstverlener en de ontvanger van de dienst kunnen het contract voor de levering van elektronische diensten te allen tijde met instemming van de partijen beëindigen.

PRODUCTGARANTIE

 1. Alle in de Winkel aangeboden Producten hebben een fabrieksgarantie die geldt op het grondgebied van de Republiek Polen.
 2. De garantieperiode voor de Producten bedraagt 12 maanden en gaat in op de datum van levering van het Product aan de Klant.
 3. Het document dat recht geeft op garantie is het aankoopbewijs: een kassabon of een factuur.
 4. Klachten over mechanische schade aan pakketten, ontstaan tijdens het vervoer, worden alleen in aanmerking genomen op basis van het schaderapport dat op de dag van ontvangst van het pakket wordt opgesteld. Het rapport moet worden ondertekend door de koerier (leverancier) en de klant “;

KLACHTENPROCEDURE

 1. Garantieclaims:
 2. De grondslag en omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant, die een Consument is, in het kader van de garantie op fysieke en juridische gebreken, zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd).
 3. Mededelingen over gebreken aan het Product en het indienen van een desbetreffend verzoek kunnen worden gedaan via e-mail aan het volgende adres: [email protected]
 4. Gelieve in het bovengenoemde e-mailbericht zoveel mogelijk informatie en omstandigheden te verstrekken over het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum waarop de onregelmatigheid zich voordeed en de contactgegevens. De verstrekte informatie zal de behandeling van de klacht door Verkoper aanzienlijk vergemakkelijken en versnellen.
 5. Indien het nodig is voor de beoordeling van fysieke gebreken van het Produkt, dient deze te worden bezorgd op het volgende adres:  Ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-432
 6. De Verkoper zal onmiddellijk reageren op het verzoek van de Klant, uiterlijk binnen 14 dagen. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres of op een andere door de Klant opgegeven wijze.
 7. In het geval van een klacht van een Klant die een Consument is – wordt de klacht niet binnen 14 dagen in behandeling genomen.
 8. In verband met de klacht van de Klant die een Consument is, dekt de Verkoper de kosten van ophaling, levering en vervanging van het Product door een product zonder gebreken.
 9. Klachten in verband met de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener:
 10. Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten via de Winkel kunnen door de Dienstontvanger per e-mail worden ingediend op het volgende adres: [email protected].
 11. Gelieve in bovengenoemde e-mail zoveel mogelijk informatie en omstandigheden te verstrekken over het onderwerp van de klacht, in het bijzonder de aard en datum van het optreden van de onregelmatigheid en de contactgegevens. De verstrekte informatie zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener aanzienlijk vergemakkelijken en versnellen.
 12. Het onderzoek van de klacht door de dienstverlener vindt onmiddellijk plaats, uiterlijk binnen 14 dagen.
 13. De reactie van de Dienstverlener op de klacht wordt gestuurd naar het in de klacht vermelde e-mailadres van de Klant of op een andere door de Klant aangegeven wijze.

HET RECHT OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN

 1. Een klant die tevens consument is en een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen door binnen 14 dagen een passende schriftelijke verklaring in te dienen. Om deze termijn te respecteren volstaat het om de door de winkel verstrekte verklaring van herroeping van de overeenkomst te versturen.
 2. In geval van herroeping van de overeenkomst, wordt de verkoopovereenkomst als nietig beschouwd en is de consument van alle verplichtingen bevrijd. Wat de partijen hebben getuigd wordt ongewijzigd teruggegeven, tenzij de wijziging noodzakelijk was in het kader van het gewone beheer. De teruggave dient onmiddellijk te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen.
 3. De consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van het Product als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. De Verkoper vergoedt de waarde van het Product samen met de kosten van de levering ervan via dezelfde betaalwijze als door de Consument gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van teruggave, die voor hem geen kosten met zich meebrengt.
 5. Indien de Consument een andere leveringswijze van het Product heeft gekozen dan de door de Winkel aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze, is de Verkoper niet verplicht de door de Consument gemaakte extra kosten terug te betalen.
 6. De consument die overeenkomstig punt 1 van dit hoofdstuk de Koopovereenkomst herroept, draagt alleen de kosten voor het terugzenden van het Product aan de Verkoper.
 7. De termijn van veertien dagen waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen, gaat in op de dag waarop de consument het product in ontvangst heeft genomen.
 8. Het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen heeft de consument niet in het geval van een verkoopovereenkomst:
 9. waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerde zaak is, die is vervaardigd volgens specificaties van de consument of die dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen,
 10. waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne na opening van de verpakking niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend.
 11. Zowel de verkoper als de klant (consument) hebben het recht zich uit de verkoopovereenkomst terug te trekken wanneer de andere partij haar verplichtingen niet binnen een strikt bepaalde termijn nakomt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle inhoud geplaatst op de website op www.sikorka.net wordt beschermd door het auteursrecht en is het bedrijf – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. De ontvanger van de dienst draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de schade aan de dienstverlener, als gevolg van het gebruik van enige inhoud op de website https://birdywing.nl/ zonder toestemming van de dienstverlener.
 2. Elk gebruik door iemand, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, van een van de elementen die de inhoud en de inhoud van de website www.sikorka.net vormen, is een schending van het auteursrecht van de Dienstverlener en leidt tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS (B2B)

 1. Dit hoofdstuk bevat bepalingen die alleen van toepassing zijn op Klanten die geen Consument zijn.
 2. De Verkoper heeft het recht om de met de Klant die geen Consument is gesloten Koopovereenkomst binnen 14 Werkdagen na de datum van sluiting ervan te herroepen. Terugtrekking uit de Koopovereenkomst kan in dit geval zonder opgave van redenen plaatsvinden en geeft geen aanleiding tot vorderingen van de Klant die geen Consument is tegen de Verkoper.
 3. De Verkoper heeft het recht de door hem ter beschikking gestelde betalingswijzen ten aanzien van de Klanten die geen Consument zijn te beperken, met inbegrip van het verlangen van vooruitbetaling van een deel of de gehele verkoopprijs, ongeacht de door de Klant gekozen betalingswijze en het feit van het sluiten van de Koopovereenkomst.
 4. De voordelen en lasten met betrekking tot het Product, alsmede het risico van toevallig verlies of beschadiging van het Product gaan over op de Klant die geen Consument is, wanneer het Product door de Verkoper wordt vrijgegeven aan de vervoerder. In een dergelijk geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor verlies, defecten of schade aan het Product vanaf het moment dat het Product voor vervoer is geaccepteerd tot aan de levering aan de Klant, noch voor vertraging in het vervoer van de zending.
 5. In geval van verzending van het Product aan de Klant via een vervoerder is de Klant, die geen Consument is, verplicht het pakket tijdig en op de voor dergelijke pakketten gebruikelijke wijze te controleren. Indien hij vaststelt dat het Product tijdens het vervoer verloren is gegaan of beschadigd is, is hij verplicht alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.
 6. De Dienstverlener kan de overeenkomst voor de levering van Elektronische diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door het sturen van een opzegging aan de Ontvanger van de dienst die geen Consument is.

SLOTBEPALINGEN

 1. Overeenkomsten die via de Winkel worden gesloten, worden gesloten in overeenstemming met het Poolse recht.
 2. In het geval dat een onderdeel van het Reglement niet in overeenstemming is met het toepasselijke recht, zijn de relevante bepalingen van het Poolse recht van toepassing in plaats van de betwiste bepaling van het Reglement.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit de Verkoopovereenkomsten tussen de Winkel en de Consumenten zullen eerst door onderhandelingen worden opgelost, met de bedoeling het geschil in der minne te schikken. Indien dit echter niet mogelijk is of voor een van beide partijen onbevredigend is, zullen geschillen worden beslecht door een bevoegde gewone rechter, overeenkomstig punt 4 van dit hoofdstuk.
 4. Beslechting van geschillen door de rechter:
  Alle geschillen tussen de dienstverlener en de afnemer van de dienst (klant) die tevens consument is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 17 november 1964 (Staatsblad nr. 43, punt 296, zoals gewijzigd).
 5. Alle geschillen tussen de dienstverlener en de ontvanger van de dienst (klant) die niet tevens consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de dienstverlener.
 6. De klant die consument is, heeft ook het recht gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, met name door na afloop van de klachtenprocedure een verzoek tot het starten van bemiddeling of een verzoek tot behandeling van de zaak door een arbitragehof in te dienen (het verzoek kan worden gedownload van de website http://www.uokik.gov. pl / download.php? file = 6223). De lijst van permanente arbitragehoven voor consumenten die werkzaam zijn bij de provinciale inspecties van de handelsinspectie is beschikbaar op de website: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). De consument kan ook een beroep doen op de gratis hulp van een poviat (gemeentelijke) consumentenombudsman of een sociale organisatie die zich statutair bezighoudt met consumentenbescherming. Het buitengerechtelijk verhaal na afloop van de klachtenprocedure is gratis.

 

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Koekjeswet
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
AcceptMore info